Japan ASBL

1eKyu_Iaido-Kobudo

 

IAIJUTSU

1° Yuki Ai Gyaku nuki no tachi
2° Yuki Ai Migi Shidori no tachi
3° Nuki Uchi no tachi

 

 

SUBURI NO KEN

Yokomen Uchi camminando

Suwari Gedan

> Tori
> Dō uchi

Hiraki Ashi

Kote Age (da In no Kamae)

Kote-Kote

Te ura dō Uke

Okkachidachi

 

KENJUTSU

1° Itsutsu no tachi (Kirikomi & Ukedachi)

2° Nanatsu no tachi (Kirikomi & Ukedachi)

3° Kasumi no tachi (Kirikomi & Ukedachi)

 

SUBURI NO BŌ

Shigoite (Shimo Te)

Shōmen uchi sul posto

Shōmen uchi 1 passo

> a coppie

2 Shōmen uchi / 2 In no maru

> a coppie

Jōdan uke su attacco shomen

Yokomen sul posto

 

BŌJUTSU

1° Seri Ai no bō (Kirikomi & Ukedachi)
2° Sune Hishigi no bō (Kirikomi & Ukedachi)

 

Scroll to top