Japan ASBL

2eKyu_Iaido-Kobudo

 

IAIJUTSU

1° Yuki Ai Migi Shidori no tachi

 

REI (saluto)

Chisai Rei (iaito)

Osai Rei (iaito)

 

KENJUTSU

1° Itsutsu no tachi (Kirikomi & Ukedachi)
2° Nanatsu no tachi (Kirikomi & Ukedachi)

 

 

 

Scroll to top