Japan ASBL

2eKyu_Jujutsu

TAI WAZA

Uchi & Soto Tenkan

Mae kaeshi ukemi

 

TORI KOMI

Mae geri

Gyaku tsuki

 

UKE DACHI

Chi nage

Ten nage

 

IPPON KUMITE

Attaque donnée – Mise au sol donnée

 

FUTARI KATA

Futari nanadan (kara no kata 2 & 4)

 

SANNIN KATA

Sannin shodan (nage no kata 1)

Sannin nidan (tori 3 puis uke 2)

Sannin sandan (uke 4 puis 5)

Sannin yodan (uke 3 puis nage 2)

Sannin godan (kara 1 puis 3)

 

 

Scroll to top