Japan ASBL

3eKyu_Iaido-Kobudo

 

IAIJUTSU

Estrazione orizzontale 3 passi

 

REI (saluto)

Osai Rei (bokken & saya)

 

KAMAE NO KEN

Exécuter correctement les gardes suivantes :

Migi Gedan

Hidari Gedan

Jōdan

In no Kamae

Waki Tori

Te Ura Gasumi

Kō Gasumi

Sha No Kamae

Shin No Kamae

Ō Gasumi

Suwari Gedan

 

SUBURI NO KEN

Yokomen Uchi (sul posto)

Dō Uchi

Sune Uchi

 

 

 

Scroll to top