Japan ASBL

3eKyu_Jujutsu

TAI WAZA

Uchi & Soto Tai sabaki

Ushiro kaeshi ukemi

 

TORI KOMI

Mikazuki geri

Oi tsuki

 

UKE DACHI

Hiji kuzushi

Hiji gatame

 

IPPON KUMITE

14 couples tori komi – uke dachi de base en Go no sen

 

FUTARI KATA

Futari rokkudan (sandan uke kibadachi)

 

 

Scroll to top