Japan ASBL

4eKyu_Jujutsu

TAI WAZA

Uchi & Soto Yori ashi

Mae ukemi

 

TORI KOMI

Uraken

Ryō katate dori

 

UKE DACHI

Hiji kudaki

Ude nage

 

IPPON KUMITE

Attaque donnée – Parade donnée

 

FUTARI KATA

Futari sandan (tori 1)

Futari yodan (uke 1)

Futari godan (dr, dr, g, g)

 

Scroll to top