Japan ASBL

5eKyu_Jujutsu

TAI WAZA

Tsugi ashi

Ushiro ukemi

 

TORI KOMI

Ai katate dori

Morote (katate) dori

 

UKE DACHI

Kote kuzushi

Kote gatame

 

FUTARI KATA

Futari shodan  (ippon uchi)

Futari nidan (uke renshū)

 

 

 

Scroll to top