Japan ASBL

3eKyu_Aikido

 

San tai henka (pratique à mains nues selon les 3 écoles)

Sankyo (kote hineri) + Uchi & Soto kaiten sankyo – 8ème forme (Ushiro eri dori)

Yonkyo (tekubi osae) – 1ère forme (Katate dori ou Gyaku hanmi katate dori)

Gokyo (ude no bashi) – 9ème forme (Morote dori ou Katate ryote dori)

Rokkyo (Ude hishigi) – 7ème forme (Tanto tsuki)

 

Aikijō (pratique avec bâton)

Suburi 6 (Shomen uchi komi)

Suburi 7 (Renzoku uchi komi)

Suburi 8 (Men uchi gedan gaeshi)

Suburi 9 (Men uchi ushiro tsuki)

Suburi 10 (Gyaku yokomen ushiro tsuki)

 

Aikiken (pratique avec sabre)

Suburi 3 (Ki musubi uchi)

 

 

Scroll to top