Japan ASBL

4eKyu_Iaido-Kobudo

REI (saluto)

Chisai Rei (bokken & saya)

 

SUBURI NO KEN

Maki Uchi men

Maki Uchi da fermo

2 Tempi 1 passo

1 Tempo 1 passo

2 Tempi 2 passi

 

KENJUTSU

1° Itsutsu no tachi (Kirikomi & Ukedachi)

 

 

Scroll to top